ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  ΣΗΜΕΡΑ , ΣΑΒΒΑΤΟ 18 09 2021 
[ΑΡΧΙΚΗ] [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ] [ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ] [ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ]  
ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΠΟΙΗΣΗ
ΜΕΛΕΤΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΝΕΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ

ΠΛΑ­ΝΟ­ΔΙΟΝ

Λο­γο­τε­χνι­κό πε­ριο­δι­κό

 

Έκ­δο­ση-διεύ­θυ­ν­ση: Γιά­ν­νης Πα­τί­λης

Σε­βα­στεί­ας 27, 171 22 ΝΕ­Α ΣΜΥΡ­ΝΗ

τηλ./φαξ 210-2284403

κν. 6942-083122

e-mail: planodion@otenet.gr

 

Κυ­κ­λο­φό­ρη­σε το Πλα­νό­διον # 45, Δε­κέμ­βριος 2008

 

                                                                       

                                        

 

 

Άν­να Αχ­μά­το­βα: Λευ­κό σμή­νος (Ποι­ή­μα­τα 1909-1946)

Με­τά­φρα­ση α­πό τα ρω­σι­κά: Α­πό­στο­λος Κα­ρού­λιας, λο­γοτε­χνι­κή α­πό­δο­ση: Κά­ρο­λος Τσί­ζεκ

 

Δι­κά σου εί­ναι ό­λα, οι προ­σευ­χές που μοιά­ζουν θρή­νος, / Το ζε­στό κά­ρω­μα, ό­ταν τύ­χει ν’ α­γρυ­πνώ, / Τα ποι­ή­μα­τά μου, το λευ­κό των στί­χων σμή­νος, / Κι αυ­τό το φέγ­γος των μα­τιών, γα­λα­ζωπό.

   (Άν­να Αχ­μά­το­βα)

 

Συμ­φω­νού­σε πα­ρά ταύ­τα στο με­γα­λεί­ο του Τολ­στόι. Την στε­να­χω­ρού­σε ό­μως η προ­σπά­θεια της θρη­σκευ­τι­κής α­να­μόρ­φω­σης που ξε­κί­νη­σε ο κό­μης. Η Άν­να Αν­δρέ­γιεβ­να ή­ταν ορ­θό­δο­ξη και θρή­σκα. Και τον Τολ­στό­ι, και τον Ντο­στο­γιέφ­σκι (που τον ε­κτι­μού­σε βα­θύ­τα­τα και ως α­να­γνώ­στρια τον θε­ω­ρού­σε πιο “δι­κό της” στη ρω­σι­κή λο­γο­τε­χνί­α) η Αχ­μά­το­βα τους έ­λεγε «αι­ρε­σιάρ­χες».

   (Βί­κτωρ Άρ­ντοφ, α­να­μνήσεις α­πό την Άν­να Αχ­μά­το­βα)

 

Κε­ν­τρι­κή θέ­ση στο και­νού­ρ­γιο τεύ­χος του περιοδικού «Πλα­νό­διον» κα­τέ­χει το α­φιέ­ρω­μά του στην με­γά­λη ρω­σί­δα ποι­ή­τρια Άν­να Αχ­μά­το­βα (1889-1966), τριά­ντα ποι­ή­μα­τα της ο­ποί­ας α­πο­δί­δο­νται α­ρι­στο­τε­χνι­κά στη γλώσ­σα μας α­πό τον Θεσ­σα­λο­νι­κιό γρα­φί­στα, με­τα­φραστή και ποι­η­τή Κά­ρο­λο Τσί­ζεκ. Το α­φιέ­ρω­μα πλαι­σιώ­νει μια ε­κτε­νής ει­σα­γω­γή για τη ζω­ή και το έρ­γο της α­πό την Ζαν και τον Φερ­νά­ντ Ρυ­ντ. Ε­πί­σης το α­πο­μνη­μό­νευ­μα της Αχ­μά­το­βα για την φι­λί­α της με τον Μο­ντι­λιά­νι που με­τα­φρά­ζε­ται για πρώτη φο­ρά στα ελ­λη­νι­κά από την Ευγενία Κριτσέφτσκαγια, κα­θώς και το κεί­με­νο του ελ­λη­νο­αρ­με­νι­κής κα­τα­γω­γής Ρώ­σου τε­χνο­κρι­τι­κού Νι­κο­λά­ι Χαρ­τζί­εφ για τα σχέ­δια της Αχ­μά­το­βα που έ­κανε ο Μο­ντι­λιά­νι. Ε­πί­σης με­τα­φρά­ζο­νται α­πό τα ρω­σι­κά οι α­να­μνή­σεις του Βίκτωρ Άρ­ντοφ και της Νί­να Ολ­σέφ­σκα­για για την Άν­να Αχ­μά­το­βα που κυ­κλο­φό­ρησαν στη Μό­σχα το 2005, κα­θώς και το ποί­η­μα της Μα­ρί­νας Τσβε­τά­γιε­βα για την Αχ­μά­το­βα.

            Πο­λύ ση­μα­ντι­κά εί­ναι τα ευ­ρή­μα­τα του πε­ριο­δι­κού για το οι­κο­γε­νεια­κό δρά­μα του α­δελ­φού της Άν­νας Αχ­μά­το­βα, Α­ντρέ­ι Α­ντρέ­γιε­βιτ­ς Γκο­ρέν­κο, ο ο­ποίος αυ­το­κτό­νη­σε με με­γά­λη δό­ση μορ­φί­νης το 1920 στην Α­θή­να. Μα­ζί με τον Α­ντρέ­ι α­πο­πει­ρά­θη­κε να αυ­το­κτο­νή­σει και η γυ­ναί­κα του Μα­ρί­α, α­πό θλί­ψη, ό­πως και ο σύ­ζυ­γός της, για την πρό­σφα­τη α­πώ­λεια α­πό ε­λο­νο­σί­α του τε­τρα­ε­τούς γιου τους Κυ­ρίλ­λου. Η Μα­ρί­α ω­στό­σο, η ο­ποί­α ή­ταν έ­γκυος δί­χως να το γνω­ρί­ζει, ε­πέζη­σε και την ί­δια χρο­νιά γέν­νη­σε έ­να α­γό­ρι που πή­ρε το ό­νο­μα του νε­κρού πατέ­ρα του. Τα συ­ντα­ρα­κτι­κά γε­γο­νό­τα και την με­γά­λη α­πή­χη­ση που εί­χαν στην α­θη­να­ϊ­κή κοι­νω­νία του 1920, φέρ­νουν για πρώ­τη φο­ρά στο φως με έ­ρευ­νά τους ο Γιάν­νης Πα­τί­λης με τον Γιώρ­γο Ζε­βε­λά­κη. Α­πό την έ­ρευ­να αυ­τή τεκ­μη­ριώ­νε­ται α­πό α­ξιό­πι­στη πη­γή η ελ­λη­νι­κή κα­τα­γω­γή της Άν­νας Αχ­μά­το­βα α­πό τον Κρη­τικό Εμ­μα­νου­ή­λιο Γε­ρο­σπα­θιά.

 

***

 

Η πα­ρου­σί­α της ε­λ­λη­νι­κής ποί­η­σης στο πα­ρόν τεύ­χος

«Για να συν­θέ­σεις έ­να ποί­η­μα / και να ε­πι­τύ­χεις τον Α­κραί­ο Λό­γο, / ό­πως λες, Ευ­μέ­νη, / πρέ­πει πολ­λά να έ­χουν συμ­βεί. // [ ] Τό­τε α­βί­αστα θα α­να­βλύ­σει ο α­κραί­ος λό­γος, / ο καί­ριος και ο α­νε­πα­νά­λη­πτος και ο ελ­λη­νι­κός. // Έ­χει και του­μπε­λέ­κια ο πού­τζος μου / έ­χει και τρου­μπέ­τες. Ό­ποια θέλω / θα με­τα­χει­ρι­σθώ.»

                Χρί­στος Ρου­με­λιω­τά­κης «Ο α­κραί­ος λό­γος. Ω­δή στον Γε­ώρ­γιο Κα­ρα­ϊ­σκά­κη»

 

Πλού­σια εί­ναι και η πα­ρου­σί­α της πρω­τό­τυ­πης ε­λ­λη­νι­κής ποί­η­σης στο τε­λευ­ταί­ο τεύ­χος του πε­ριο­δι­κού. Εκ­τός α­πό τα και­νού­ρ­για α­νέ­κ­δο­τα ποι­ή­μα­τα του Χρί­στου Ρου­με­λιω­τά­κη, ο α­να­γνώ­στης θα βρει α­κό­μη και­νού­ρ­για ποι­ή­μα­τα του Δη­μή­τρη Τσα­λουμά, ση­μα­ντι­κού Έλ­λη­να ποι­η­τή της Αυ­στρα­λί­ας, της Μα­ρί­ας Λαγ­γου­ρέ­λη, του Νί­κου Γρη­γο­ριά­δη, της Α­να­στα­σί­ας Πυρ­γιώ­τη, του Στά­θη Καβ­βα­δά, της Α­να­στα­σί­ας Πα­ρα­σκευου­λά­κου, και του Ζ.Δ. Α­ϊ­να­λή.

 

***

 

Πε­ζο­γρα­φί­α

Στο τεύ­χος πα­ρου­σιά­ζο­νται με πε­ζά τους οι νέ­οι πε­ζο­γρά­φοι Κα­τε­ρί­να Χρυ­σαν­θο­πού­λου, Α­λέ­ξαν­δρος Βα­ναρ­γιώ­της, Πε­λα­γί­α Σι­τα­ρά και Έλ­φη Κιλ­λα­χί­δου.

 

***

 

Το Μέ­γα Πα­νελ­λή­νιον

Στην πα­νελ­λή­νιας γλωσ­σι­κής εμ­βέ­λειας στή­λη του πε­ριο­δι­κού υ­πό τον τί­τλο «Το Μέ­γα Πα­νελ­λή­νιον» παρού­σιά­ζε­ται μο­να­δι­κή στην ελ­λη­νι­κή νο­μο­λο­γί­α πε­ρί­πτω­ση εκ­δό­σε­ως κα­τά το 1929 δια­ζυ­γί­ου με αι­τί­α τον «υ­περ­βο­λι­κό ε­ρω­τι­κό ορ­γασμό γυ­ναι­κός».

 

***

 

Α­να­φο­ρές

 

Στο τε­λευ­ταί­ο τμή­μα του τεύ­χους δε­σ­πό­ζουν, ό­πως πά­ντα, τα δο­κι­μια­κά, σχο­λιο­γρα­φι­κά και βι­βλιο­κ­ρι­τι­κά κεί­μενα των τα­κ­τι­κών συ­νε­ρ­γα­τών του πε­ριο­δι­κού, πα­ρου­σια­σμέ­να πο­λ­λά ε­ξ αυ­τών στις μό­νι­μες προ­σω­πι­κές τους στή­λες. Ε­δώ γρά­φουν οι Γιώ­ρ­γος Α­ρά­γης, Τα­σού­λα Κα­ρα­γε­ω­ρ­γί­ου, Γιώ­ρ­γος Βα­ρ­θα­λί­της, Γιάν­νης Πα­τί­λης, Κώ­στας Κου­τσου­ρέ­λης, Άγ­γε­λος Κα­λο­γε­ρό­που­λος, Γιώ­ρ­γος Σα­­γκριώ­της, Φώ­της Τε­ρ­ζά­κης, Γλαύ­κος Κου­μί­δης, Ν.Δ. Τρια­ντα­φυλ­λό­που­λος, Αν­τρέ­ας Μπε­λε­ζί­νης, Χρί­στος Ρου­με­λιω­τά­κης, Δη­μή­τρης Ε­λευ­θε­ρά­κης. Ε­δώ δια­βά­ζου­με και το δο­κίμιο τη­ς Κα­τε­ρί­νας Μαν­δρώ­νη για τις τύ­χες του έρ­γου του Στέ­φαν Γκέ­ορ­γκε στην Ελ­λά­δα του Με­σο­πο­λέ­μου.

            Τέ­λος εν­νέ­α συγ­γρα­φείς γρά­φουν εις μνή­μην του ποι­η­τή Χρί­στου Λά­σκα­ρη (1933-2008) που πέ­θα­νε τον πε­ρα­σμέ­νο Α­πρί­λιο.

Εκδοτικός Οίκος
Προβολή στον Διαπολιτισμό..
[ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ] [ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ] [ΠΟΙΗΣΗ] [ΜΕΛΕΤΕΣ-ΚΡΙΤΙΚΗ]
[ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ] [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ] [ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ] [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ] [ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ] [ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ]

(c)2002 DESIGN AND DEVELOPED BY OPTIONS